Autodesk AutoCAD Electrical 2016 Ett steg mot heltäckande elkonstruktion

De viktigaste nyheterna i AutoCAD® Electrical 2016, programvaran för elkonstruktion inom tillverkningsindustrin, handlar om tätare kopplingar till program inom tredimensionell mekanisk konstruktion. Synkronisering och länkning av projekt till Autodesk® Inventor® Professional samt visning av Inventor-komponentdata i AutoCAD Electrical möjliggör bättre och mer aktuellt datautbyte mellan två- och tredimensionell design. Det är ett stort steg mot heltäckande mekatronikkonstruktion och möjliggör mer exakta digitala prototyper än tidigare.

Samkörning mellan AutoCAD Electrical och Autodesk Inventor

Det går nu att länka ett AutoCAD Electrical-projekt till ett Autodesk Inventor-projekt. Länken möjliggör bättre synergi med tredimensionell mekanikkonstruktion eftersom deldata/projekt efter länkningen kan synkroniseras mellan de två designmiljöerna i vilket skede som helst av designarbetet. Gemensam hantering av elektromekaniska projekt erbjuder konsekvent presentation i båda planeringsmiljöerna.

 

outcome12015-11-1

 

En komponent i AutoCAD Electrical kan länkas till en Inventor-del på två olika sätt: antingen lägger du till komponenten från produktdatabasen med hjälp av den produktkod som bestämts för Inventordelen eller så väljer dh en symbol i ritningen, som länkas till motsvarande delfil i Inventor.

 

Project Manager – Location View

Project Manager har fått en ny Location View-tab som erbjuder en helhetsvy över utrustningarna i det aktiva projektet och ledningsdragningarna mellan utrustningarna på ett enkelt sätt i ett och samma gränssnitt. Komponenterna är organiserade efter positions- och funktionskoder, så du kan lätt filtrera de komponenter du vill i vyn. Du kan använda sökfunktion, navigering eller exportera flikens data till .csv- eller .xls-filer.

 

I vyn visas länkningsstatus för länkad komponent (komponent/kabel) och eventuella olikheter i länkade komponenter.

I vyn visas länkningsstatus för länkad komponent (komponent/kabel) och eventuella olikheter i länkade komponenter.

 

I fliken Details får du mer information om eventuella olikheter i länkade komponenter.

I fliken Details får du mer information om eventuella olikheter i länkade komponenter.

 

 

Elektromekanisk design:

 

Stöd för attribut till ledningsnummer

Ledningsnumret i AutoCAD Electrical har utökats med tio attributuppgifter, W01USER-W10USER, där ifyllda tilläggsuppgifter kan föras vidare i olika rapporter från Electrical (bl.a. ledningsdragning)

 

Definition av kopplingar

Dialogfönstret Insert Connector har uppdaterats. Om du har ställt in standardinställningar för kopplingar behöver du inte definiera dem på nytt.

 

Förbättringar i definition av enlinjesymboler

I samband med utformningen av enlinjescheman finns nu en möjlighet att i diagrammet presentera redan länkade enlinje- och kretsschema-/bildsymboler med hjälp av det nya alternativet Show paired one-line components.

 

outcome12015-11-4

 

Kopplingsplintar

Om du lägger till flera kopplingsplintar samtidigt i ett kretsschema (Multiple Insert) kan du nu dölja attribut för gruppbeteckning, funktionell kod och lägeskod för andra än den första plinten.

 

outcome12015-11-5

 

Andra förbättringar

  • Child-komponenter som är länkade direkt till en parent-komponent med streckad linje filtreras bort från parent-komponentens korsreferensdata.
  • Standardvärde för nominellt värde har lagts till i dialogfönstret View / Edit Rating Values vid redigering av symbol. Alla knappar öppnar standardvärdena för nominellt värde, där du kan välja värde för attributet.
  • Dialogfönstret InsertEdit Component öppnas i samband med att du lägger till en parametrisk koppling.
  • I samband med Copy Circuit-kommando kan du definiera flera tilläggspunkter för att lägga till flera kopior i samma ritning.
  • En ny Circuit Builder API möjliggör länkning av komponenter i en krets med streckad linje.
  • Funktionen Export to Spreadsheet uppdaterar databasen automatiskt före export.
  • Ett nytt alternativ i plinteditorn (Terminal Strip Editor) möjliggör lagring av interna och externa utrustningsdefinitioner.
  • Ett nytt alternativ i sorteringsordningen för referenskod/kablar per ritning och projekt.

 

 

AutoCAD Electrical, nya egenskaper och förbättringar: