Uppdateringar i Autodesk InfraWorks 360

Autodesk® InfraWorks® 360 är speciellt avsett för inledande infrastruktur- och stadsplanering. Till att börja med skapar man en modell av miljön, och man kan även lägga till färdiga planer i modellen. Därefter kan man lätt skapa nya objekt, t.ex. byggnader, utjämningar, vattenområden, rör, brunnar, vägar och broar. Tredimensionella objekt av alla slag kan också läggas till i modellen, exempelvis träd och bilar. Programmet ger också tillgång till ett stort antal simulerings- och analysverktyg. Data från InfraWorks-modellerna kan användas direkt som grund för mer noggrann planering med exempelvis AutoCAD® Civil 3D®. Följande uppdateringar har gjorts efter den version som kom våren 2014.

Namngivningen har ändrats. Det finns två versioner av programmet: Autodesk InfraWorks 360 och Autodesk® InfraWorks® 360 LT, som båda är desktop subscription-produkter, dvs. licensieringen baseras på användarspecifika Autodesk ID. InfraWorks 360 LT ersätter programvaran Autodesk® InfraWorks®. Tidigare ingick Autodesk InfraWorks i tre Autodesk Suite-paket (Autodesk® Infrastructure Design Suite Premium/Ultimate och Autodesk® Building Design Suite Ultimate). InfraWorks 360 LT ingår också i dessa paket, men numera endast för subscription-kunder (Desktop eller Maintenance Subscription).

InfraWorks 360 LT innehåller funktioner för modellering av miljö, skapande av nya objekt, analys och visualisering. InfraWorks 360 möjliggör också publicering och delning av modeller genom Autodesks molntjänst. Dessutom går det att få tre tilläggsmoduler till InfraWorks 360 (Roadway Design for InfraWorks® 360, Bridge Design for InfraWorks® 360 och Drainage Design for InfraWorks® 360). InfraWorks 360 möjliggör också användning av olika molnbaserade tjänster som animering och analys av trafik och optimering av vägars längdsnitt.

Snabbare driftsättning

kan programmet användas efter testperioden på 30 dagar för att visa delade modeller i Autodesks molntjänst.

Installationen av programmet har förenklats. InfraWorks 360 och InfraWorks 360 LT använder ett gemensamt installationspaket, och installationen kräver inte längre serienummer och product key. De tillgängliga funktionerna och licensen är knutna till användarens Autodesk ID, som används för att logga in i programmet. Inloggning behöver inte längre göras varje gång man startar programmet, vilket gör att man kan börja arbeta snabbare. Även om användarens Autodesk ID inte skulle innehålla någon licens för InfraWorks 360 eller InfraWorks 360 LT kan programmet användas efter testperioden på 30 dagar för att visa delade modeller i Autodesks molntjänst.

Verktyget Model Builder i InfraWorks 360 har ändrats från testversionen till en officiellt stödd funktion, med vilken man automatiskt kan skapa en modell av i stort sett vilken del av världen som helst. I Finland finns dock än så länge data endast från ett mindre område.

Smidigare arbete och
mer realistiska modeller

I InfraWorks 360 kan man numera använda animerade 3D-modeller med rörliga komponenter. I programmet finns en färdig animering av ett vindkraftverk, och egna animerade modeller kan importeras i dae-format. Användningen av punktmoln i programmet har snabbats upp väsentligt och punktmolnen kan tematiseras på många olika sätt. Delning av data i InfraWorks-modellerna har också underlättats genom att obj och dae har lagts till som exportformat. Modellerna kan till skillnad mot tidigare användas direkt från nätdisken. När användaren öppnar en modell från nätet i den egna datorn hämtas modelldata till cacheminnet för att snabba upp användningen.

Samkörningen med AutoCAD Civil 3D har också förenklats avsevärt. InfraWorks-modeller kan öppnas direkt i Civil 3D i 3D-format. Till InfraWorks-modellen kan man direkt länka exakta konstruktioner som gjorts i Civil 3D och som kan uppdateras när Civil 3D-modellen ändras. Importen av Autodesk® Revit®-filer har också förbättrats vad gäller material.

Med hjälp av den nya funktionen Suitability Maps i InfraWorks 360 kan man åskådliggöra de mest kostnadseffektiva platserna för exempelvis lokalisering av vägar eller planområden. Funktionen kan utnyttja kartor som visar olika slags information, till exempel byggnader, skyddsområden eller vattendrag. Funktionen är fortfarande en testversion. Båda InfraWorks 360-versionerna använder också en testversion av funktionen Land Areas & Grading Behaviours, som gör det lättare att planera utjämningar.

I InfraWorks 360-programmen har man lagt till material som ändrar sig efter zoomnivå och som är mer realistiska än tidigare material. Materialen lämpar sig väl för att exempelvis täcka stora områden, om man av någon anledning inte vill använda flygfoton. Vägar och järnvägar kan också göras mera realistiska. Nu går det till exempel att skapa tunnlar som är cirkelformade i genomskärning. Modelleringen av tunnelöppningar har också gjorts mer realistisk, och det uppstår inte längre öppningar i ytmodellen i närheten av tunnelöppningarna. Man kan också importera egna profilfiler till programmet för att skapa realistiska räcken och kanthinder. Förskjutningar mellan stilar i vägar och järnvägar kan nu kontrolleras. Om till exempel höjden på ett kanthinder ändras mellan stilarna, kan kantens höjd ställas in för att ändras gradvis eller på en gång. När man använder järnvägar kan man kombinera flera spår till ett objekt. Med hjälp av stilar kan spårens avstånd från varandra anges exakt. På samma järnvägsbro kan det nu gå flera spår.

 

Illustrativ publicerings modell

Publiceringen av modeller via webben har uppdaterats och gjorts tydligare. Det finns nu även en testversion av en webbportal, där man kan granska översiktsvyer som renderats automatiskt ur InfraWorks-modellen. I vyerna skapas automatiskt korrekt placerade länkar av skapade scenarier. När man klickar på länkarna öppnas det webbläsarbaserade visningsprogrammet, som känns igen från tidigare versioner. Det går också att länka panoramabilder till modellen. Bilderna skapas automatiskt från bokmärken (bookmarks) som lagts till i InfraWorks-programmen. Panoramabilderna fungerar även bra med pekskärm. I den renderade modellen går det dessutom att lägga till markeringar (points of interest), som också kan förses med hyperlänkar. iPad-appen för visning av scenarier i Autodesk® InfraWorks 360™ har också förbättrats. Delning av modeller mellan användare av InfraWorks-produkter har underlättats genom att man lagt till en möjlighet att publicera skrivskyddade modeller, som inte kan laddas ned eller ändras. Publicering och delning av modeller är möjlig med InfraWorks 360-licens. Användare av LT-versionen kan dock använda och kommentera modeller som publicerats och delats med användaren i verktyget Design Feed.

 

Renderad modell och panoramabild

Renderad modell och panoramabild

Branschspecifika modulreformer

Här följer en presentation av uppdateringar som gjorts i tilläggsmodulerna till InfraWorks 360. I modulen Roadway Design for InfraWorks 360 kan man nu enkelt skapa mer avancerade Design Road-vägar av vanliga vägobjekt – man behöver alltså inte rita om dem från början. Modelleringen av korsningar har också förbättrats och korsningarna får nu automatiskt vägmarkeringar såsom stopplinjer och körfältspilar. Korsningar kan även ändras till cirkulationsplatser direkt genom en automatisk funktion. Det finns ett antal cirkulationsplatser att välja mellan, även flerfiliga. Funktionen för att skapa cirkulationsplatser utnyttjar tekniken i programmet Autodesk® Vehicle Tracking.

En nytillkommen egenskap är möjligheten att animera och analysera trafik med hjälp av funktionen Traffic Simulation, som utnyttjar Autodesks molntjänst. Med funktionen kan man få fordon att förflytta sig till ett valt område enligt vissa parametrar och trafikvolymer. Parametrar och trafikvolymer kan regleras noggrant via Traffic Analyst Panel-editorn. Funktionen visar också väntetider och kölängder visuellt och lättförståeligt. Funktionen kan även användas för rondeller.

 

Modellering av trafik med hjälp av Traffic Simulation

Modellering av trafik med hjälp av Traffic Simulation

I modulen Roadway Design används fortfarande en testversion av verktyget Corridor Optimization, med vilket man kan optimera vägsträckningar. Funktionen har förbättrats ytterligare, fler parametrar kan definieras för analys, och analysresultaten är noggrannare. Områden där vägsträckning inte kan skapas kan nu även ritas direkt på skärmen. I modulen testanvänds också vägtypen Component Road. I den kan vägens utseende och komponenter redigeras visuellt direkt i projekteringsläget istället för ett separat stildefinitionsfönster. Component Road möjliggör också tillägg av lutningar för olika komponenter, till exempel körfält.

Den mest framträdande nyheten i modulen Bridge Design for InfraWorks 360 är att den har fått olika typer av brobalkar, bropelare med fundament och markstöd, vars inställningar lätt kan redigeras. Det gör att broar ser mer realistiska ut än förut. Modulen använder också en testversion av det molnbaserade analysverktyget Bridge Line Girder för hållfasthetsberäkning av betongbroar. Funktionen utnyttjar tekniken i programmet Autodesk® Structural Bridge Design.

Modulen Drainage Design for InfraWorks 360, som är avsedd för analys av avrinningsområden och brotrummor samt dimensionering av rör, har vidareutvecklats på flera sätt. Den automatiska modelleringen av rörledningar och brotrummor har förbättrats och det finns fler ändringsbara parametrar. Analysfunktionerna är också åskådligare och bättre till exempel för analys av kapacitet i brotrummor och rörledningar. Analysen av avrinningsområden har också förbättrats. Modulen använder sig också av nya mer realistiska komponenter. Modulen innehåller även mängdberäkning av komponenter och rör för kostnadsbedömning.

På InfraWorks Community finns information om nyheterna i InfraWorks, användarerfarenheter, tips samt bilder och videor av modeller som skapats av användare. Du kommer till InfraWorks Community här